Colofon

Concept & realisatie

Jan Harmen Dijkstra

 

 

Tekst

Henk Dijkstra

Jan Harmen Dijkstra

 

Fotografie

John Doornbos

Henk Dijkstra

Greet Dijkstra

 

Vormgeving

Jan Harmen Dijkstra

www.maakum.nl

 

Technische realisatie

www.maakum.nl

 

 

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved

Privacy statement

Greetdijkstra.nl, gevestigd aan Kniestraat 6, 9901AD te Appingedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.greetdijkstra.nl

Kniestraat 6
9901AD Appingedam

(0596) 62 82 30

 

Dhr. J.H. Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van greetdijkstra.nl. Hij is te bereiken via webmaster@greetdijkstra.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Greetdijkstra.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt via het gastenboek.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en/of achternaam
  • E-mailadres (optioneel)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@greetdijkstra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Greetdijkstra.nl verwerkt de door u persoonsgegevens voor het eventueel verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Hiervoor wordt/is uw nadrukkelijke toestemming gevraagd


Geautomatiseerde besluitvorming
Greetdijkstra.nl neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van greetdijkstra.nl) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Greetdijkstra.nl bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Greetdijkstra.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
greetdijkstra.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door greetdijkstra.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webmaster@greetdijkstra.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Greetdijkstra.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Greetdijkstra.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met via webmaster@greetdijkstra.nl. 

 

Greetdijkstra.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.